Jäsenrekisteriseloste

BÄR/BÄHR -SUKUSEURA RY:N JÄSENREKISTERISELOSTE

Henkilötietolaki (523/99) 10 §                      Laatimispäiväys: 19.05.2012

 

1. Rekisterinpitäjä

Bär/Bähr -sukuseura ry

Yhteystiedot: Bär/Bähr-sukuseura ry,
c/o Irina Baehr-Alexandrowsky,  Pohjavedenportti 2 A 23, 00980 HELSINKI.

puheenjohtaja Irina Baehr-Alexandrowsky, ks. edellä
varapuheenjohtaja: Marketta Koivisto
sihteeri: Veli-Pekka Bäckman

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Jäsenrekisterinhoitaja: yhdistyksen sihteeri

Yhteystiedot: ks. edellä

3. Rekisterin nimi

Bär/Bähr -sukuseura ry:n jäsenrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Yhdistyslain 11 §:ssä tarkoitettu jäsenluettelo yhdistyksen jäsenistä.

5. Rekisterin tietosisältö

Jäsenten nimet, syntymäajat, osoitteet, puhelin- ja sähköpostitiedot sekä jäseneksi liittymis- ja eroamistiedot ja liittymis- ja jäsenmaksu- sekä karhuamistiedot.

Jäsenryhmät ja muut yhdistyksen päättämät tarpeelliset tiedot.

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Jäseniltä, heidän läheisiltään sekä vainajien omaisilta ja julkisista lähteistä saadut tiedot.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja luovutetaan vain seuran hallituksen jäsenille taikka hallituksen erikseen tekemällä päätöksellä seuran jäsenelle, joka on niitä pyytänyt.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Sukuseuran sihteeri vastaa manuaalisesta ja sähköisessä muodossa olevasta rekisteristä ja sen arkistoinnista. Vain sukuseuran sihteerillä on pääsyoikeus sähköiseen rekisteriin talletettuihin tietoihin sekä oikeus rekisterissä muuttaa, lisätä tai poistaa tietoja. Tiedot säilytetään parhaiden käytäntöjen, hyvän tietoturvallisuuden ja lainsäädännön vaatimusten mukaisesti ulkopuolisilta suojattuina.

9. Rekisteröidyn henkilön tarkastus- ja kielto-oikeus

Jokaisella on Henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa mitä häntä koskevia tietoja jäsenrekisteriin on talletettu. Saman henkilötietolain 29  §:n mukaisesti rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus vaatia häntä koskevien virheellisten, tarpeettomien, puutteellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua, poistoa tai täydennystä sekä kieltää tietojensa julkaisemista tai luovuttamista. Kiellosta tai sen peruuttamisesta tehdään merkintä rekisteriin.

Tarkastus- tai kieltopyyntö tulee toimittaa kirjallisesti ja omakätisesti allekirjoitettuna tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa tai henkilökohtaisesti rekisteristä vastaavalle henkilölle.

Scroll Up